null

Terms and Conditions

Korte samenvatting

 • Wanneer je een bestelling plaatst bij Nelio, ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.
 • Controleer het product en de verpakking bij levering alvorens het te openen.
 • Mocht je een artikel ontvangen dat niet overeenkomt met de artikelomschrijving op de site, dan kan Nelio je artikel vervangen of het bedrag terugstorten. Dit is echter enkel mogelijk bij een niet geopende verpakking en onbeschadigd artikel.
 • Uitzonderlijk kan het voorkomen dat de levertijden niet worden gehaald. Nelio kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld en is dan ook niet verplicht een compensatie te voorzien.
 • Nelio behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.
 • Aan de informatie op deze website (afbeeldingen, beschrijvingen, levertijden prijzen en overige) kunnen geen rechten worden ontleend. Allen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 • Je hebt 30 dagen retourrecht/herroepingsrecht, breng ons dus tijdig op de hoogte.
 • Gratis levering geldt niet voor Spa modellen, Spa covers, Sauna modellen, Uitverkoop artikelen.

Ondernemingsgegevens

 • Nelio - CS Leisure NV
 • Beyntellus 20
 • 2360 Oud-Turnhout
 • België
 • +32(0)14/70.60.60
 • info@nelio.be
 • BE 0825.880.269

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Nelio, met maatschappelijke zetel te Beyntellus 20 - 2360 Oud-Turnhout - België, BE 0825.880.269

, (hierna 'Nelio') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Nelio moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Nelio aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Alle bestellingen moeten op voorhand of bij afhaling/in ontvangstnamen betaald worden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Nelio niet. Nelio is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Nelio is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Nelio. Nelio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

 • Credit card 
 • Overschrijving 
 • PayPal
 • Betalen bij afhaling

Bestellingen via overschrijving dienen betaald te worden op het rekeningnummer BE54731010527097 met als mededeling het  ordernummer van desbetreffende bestelling.

Nelio is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen de Europese Unie.

De levering gebeurt door bPost. De kosten die hieraan verbonden zijn worden berekend op basis van de service en locatie. Deze kosten worden berekend en bepaald voordat de bestelling is afgerond zodat de klant op de hoogte is van de kosten voor het plaatsen van de bestelling.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders staat aangegeven op de website, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Nelio.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Nelio was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Nelio. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Nelio te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Indien het artikel niet aan de verwachtingen voldoet heeft u het recht binnen de 30 dagen na ontvangst van het artikel van de aankoop af te zien en dit zonder opgave van redenen.

Het artikel moet ons steeds onbeschadigd (geen krassen, vuil of andere tekenen van gebruik) worden terug bezorgd. Indien dit wel het geval is, hebben we het recht om de retour zending te weigeren of om de waardevermindering in rekening te brengen.

De klant heeft de keuze om ofwel het artikel om te ruilen in een ander product met eenzelfde waarde ofwel een waardebon t.w.v. de aankoopprijs van het betreffende product te ontvangen ofwel de terugbetaling te vragen.

Wanneer het product nog niet verzonden is en je wil de bestelling annuleren, dan kan dit uiteraard ook geheel kosteloos. Ook de transactiekosten (indien we de betaling via hetzelfde betalingsmiddel mogen terugbetalen) en verzendkosten worden dan terugbetaald.

Het retour zenden zelf gebeurt op eigen kosten en verantwoordelijkheid.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Indien deze regels niet in acht worden genomen, zijn wij niet verplicht om de artikelen terug te nemen en de betalingen ongedaan te maken. Wanneer de door jou geplaatste bestelling bij je thuis wordt bezorgd, moet je controleren of het bezorgde artikel voldoet aan de bestelling die je bij ons hebt geplaatst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Nelio – Beyntellus 20 – 23060 Oud- Turnhout - België) binnen de 30 dagen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen . 

Vergeet zeker niet je ordernummer te vermelden zodat we je snel kunnen verder helpen. Vervolgens sturen wij per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De consument moet de goederen binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, terugzenden.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Nelio klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Nelio.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Nelio zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Nelio is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)14/70.60.60, via e-mail op info@nelio.be of per post op het volgende adres: 

 • Nelio
 • Beyntellus 20
 • 2360 Oud-Turnhout
 • België

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Nelio beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Nelio zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nelio respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan: 

 • Nelio
 • Beyntellus 20
 • 2360 Oud-Turnhout
 • België

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot: 

 • Nelio
 • Beyntellus 20
 • 2360 Oud-Turnhout
 • België

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Nelio heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

Nelio houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Nelio.

Nelio staat in voor de veilige overdracht van de door de consument verschafte gegevens.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Nelio maakt gebruik van de volgende cookies:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door Nelio en hebben tot doel de site optimaal te laten functioneren.

‘Third Party cookies’ van Facebook, Twitter en Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Nelio om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Nelio. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Loopt er toch eens iets niet zoals gepland en geraken we er samen niet uit, dan kan je altijd beroep doen op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie. Zij zullen dan optreden als tussenpersoon zodat we alsnog samen tot een goede oplossing kunnen komen.

Meer informatie vind je op http://ec.europa.eu/odr

Verder is het Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

artikel 17: wedstrijden
 
17.1 Deelnemer
De deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer mag slechts één antwoord indienen.
 
17.2 Winnaar
De winnaar is degene die het juiste antwoord geeft of degene die het dichtste bij het juiste antwoord zit.
Indien er sprake is van een ex aequo, wordt de winnaar willekeurig gekozen doormiddel van een loting.

17.3 Prijs
De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.
 
De prijs kan niet opgestuurd worden, maar dient afgehaald te worden in onze showroom